Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Lelkészi jelentés 2022

 "Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely netek Krisztus Jézusban adatott" 1Kor1.

  1. év szavai ezek, amelyben a visszatekintés és előrelátás, az épülés és megerősödés, hálaadás és reménység fogalma egyszerre szólít meg bennünket élő reménységként. Istenben való létünk új utakra és kihívásokra indított bennünket, hogy a gyülekezeti küldetésünk itt és most Krisztus kegyelméből érvényesüljön.

A múlt tekintetében egyre inkább világosabban látjuk, hogy a régi újpesti miliő megszokott képe és tartalma eltűnőben van, és az új közösség kontúrjai még csak halványan látszanak derengeni. A társadalmi folyamatok tekintetében Újpest egy nagyvárosi mozgalmas dinamizmust tár elénk. Az ár-érték arányban jónak mondható ingatlanárak miatt sokan keresik kerületünk lakásait vásárlás és letelepedés céljából, de ugyanúgy sokan költöznek ki az agglomerációba egy nyugodtabb élettempó kívánalma miatt. Ebből kifolyólag gyülekezetünk belső kohéziója újra és újra kihívás elé állít bennünket. Változó arcok, megújuló családok, ha csak rövid időre is, tapasztalhatják meg a krisztusi lelkület erejét! – lehetne ez gyülekezeti hitvallásunk 2022-ben. A rövid idő nem kedvez a mély elköteleződésnek, de nyitott a közösségi türelem felmutatása tekintetében. Ebben a hitvallásban még tudatosabban kell felismernünk, saját evangélikus értékeink áldását és közvetítését.

Jó volt megtapasztalni a segítőkészséget a menekültek támogatása érdekében. Az énekkar szervezésében tartott jótékonysági koncert és a felajánlások segítségével támogatni tudtuk egyházunk menekültügyi főosztályának különböző projektjeit. Az orosz – ukrán háború hatásai több szinten megjelentek gyülekezetünk életében. Lélektanilag volt nehéz sok idős testvér számára a háború közelségének ijedtsége. A múlt fájó felidézhető háborús emléke, pont az idősebb testvérek életében jelentett feszültséget. Gazdaságilag az elszabaduló energiaárak és a hatalmas infláció okozott nehézséget gyülekezetünk életében. A fájdalmas szembenállás két testvérnép között kiélezte a nagyhatalmi politika évszázados szembeállását, és csak hálásak lehetünk a mögöttünk levő 30 esztendőért, amikor ez a gyötrelem nem sújtotta régiónkat. Ezek a kihívások azonban egyre többek életben indított el vágyakozást a közösségében megélt elköteleződésre.

Jubileum áldása. Örömteli és áldott alkalom volt, amikor a gyülekezettel és a várossal közösen ünnepeltük meg 20 éves újpesti lelkészi szolgálatom jubileumát. A megállás kegyelmi pillanatában jó volt látni a megtapasztalt isteni útmutatás erejét, és elfogadni a feloldozás krisztusi oltalmát. Ez az időszak a gyülekezet életében a társadalmi kihívások és a nyugati társadalmakat jellemző vallástalanodás ellenére a megtartás és megőrzés időszaka lehetett. Köszönöm Haba Gábor felügyelő szervezőmunkáját az ünnepségre vonatkoztatóan.

Presbiteri találkozó A hosszú kovid időszak után örömteli találkozó volt az Országos Egyház szervezésében a Presbiterek Találkozója. Ez a nagyszabású esemény visszaigazolta azt az elvárást, hogy a minőségi jól szervezett egyházi találkozóknak megvan a hozadéka a gyülekezeti életben. A presbiterek a szekcióbeszélgetések során tapasztalták egyházunk belső motiváltságát a gyülekezetépítés és hitbeli megújulás iránt. Az Országos Találkozó tekintetében jó volt megélni evangélikusságunk összetartó erejét testvéri beszélgetésben és az istentisztelet liturgiájában. Ez a találkozó is a népszámlálás kapcsán megfogalmazódott misszió lehetősége volt, amelyet gyülekezetünk is kihasznált különböző megjelenési formákban.

Építkezés

Örömteli, de próbákat előhívó vállalása volt gyülekezetünknek, hogy az Országos Egyházi támogatással megújulhatott a lelkészi hivatal, parókia és templomi udvar. A felújítás egy turbulens időszakban indult, amikor a legtöbb vállalkozó csak napi árakat tudott felmutatni, de a jó előkészítés miatt eredményesen lezárult a felújítás. Aktív segítők voltak: Pintér Zsolt, Godó Gábor, Huber Árpád, Darida Mónika – takarítás, pakolás, a jelenléti segítők támogatták különösen ezt a felújítást. Nehézségek – a lelkészi munka mellett, az állandó jelenlét, a hirtelen döntések mérlegelése, a készenléti fizikai munkák sokasága nagyban leterhelték vállalásaimat, és a Jó Isten kegyelmének tudhatom be, hogy ma már csak a megszépült épületre tudok tekinteni. Lelkészgyermekként, unokaként megéltem sok felújítást, és sajnálatosan tapasztaltam a próbatevő irigységet is a gyülekezetekben, itt azonban csak remélni tudom, hogy gyülekezetünk életében ez a vállalás a közös öröm áldására indít bennünket. Nem magamnak újítottam ezt a parókiát, hanem a gyülekezetnek. A lelkészi jelentésbe talán még az is belefér, hogy a 35 millió forint támogatásból megvalósult projekt eredeti szándéka a lelkészlakások életminőség javítása volt. Ez a szándék még akkor is megvalósult, amikor a számítások szerint ebből az összegből mintegy 50% értékben tulajdonképpen nem a parókiára, hanem a lelkészi hivatalra, gyülekezeti helységekre költöttük el a forrásokat.

Misszió – Új tagok megszólítása, integrálása. Internetes felületek aktivizálása. Közéleti jelenlétünk erősítése. Imaközösség, énekkar – mint missziói erőforrás. Ebben az esztendőben beigazolódott, hogy a Káposztásmegyeri Missziót érdemes volt felfüggeszteni. Új tagok nem érkeztek a misszióba, csupán a régi tagok az agglomerációból vagy a környező kerületekből osztottá meg a gyülekezet közösségét. Ez a megosztottság már ebben az esztendőben is éreztette kártékony hatását.

 

Gazdasági tudatosság Gyülekezetünkben ebben az esztendőben többen adakoztak, tekintettel a meghirdetett jótékonysági akciókra, és a felújítási munkálatok látványossága is sokakat indított akár erejükön felüli támogatásra. Öröm volt megtapasztalni, hogy a nagyobb támogatások segítségével, gyülekezetünk a felújítás önrészét is finanszírozni tudta. Azonban az évek tendenciáját figyelve két szomorú tény ebben az esztendőben is megtapasztalható volt. Az egyik, hogy kevés azon testvérek száma, akik rendszeres támogatók. Az egyházfenntartói járulékot kötött átutalási megbízással kb. 30 – 40 hittestvér egyenlíti ki, a többi kb. 100 – 120 testvér csak „alkalmi” támogató. A mai világban nagyon egyszerű lenne beállítani a mobil-bankok platformján, hogy félévente, negyedévente vagy évente egy-egy meghatározott összeg (az egyház ajánlása szerint fizetésünk kb. 1%) a gyülekezet támogatására rendelkezésre álljon. A másik tény, hogy a gazdagabb, módosabb hittestvérek sajnos egyáltalán nem támogatják gyülekezetünket. Újpesten és az agglomerációban is jelen van az a réteg, akik nagyobb felelősséggel élhetnek a közös teherviselés tekintetében, de sajnos őket nehezebben tudjuk rávenni az adakozásra. Természetesen nagy köszönet mindazoknak akik erejükön felül támogatják gyülekezetünket.

 

 

Öröm volt megtapasztalni gyülekezetünk lelkiségi sokszínűségét az igehirdetők megszólításával: Haba Gábor Fekete Mercédesz és Eszlényi László, Solymár Gábor is több alkalommal végzett szolgálatot, köszönjük nekik. Az istentiszteletek ünnepélyességét a kántori, zenei szolgálat mindig erősíti, így köszönjük a kántor ifj. Blázy Lajos hűséges szolgálatát, helyettesítőjének Újházy Mártonnak, és Molnár Imrének köszönjük vállalását.

 

Hitoktatás

Ebben az esztendőben a hitoktatás feladatait a megszokott rendben egy főállású és két fél állású hitoktatóval végeztük. Kezd ez a lehetőség is stabilitást találni, és a kerület jóindulatú iskoláival jó együttműködési viszonyt tartunk fenn. Örömteli, hogy a hitoktatók a gyülekezeti munkába aktívan bekapcsolódnak. A konfirmandus tábor, és a nyári napközis tábor szervezésében lelkesen vettek részt, segítő jelenlétük erőforrás volt. Köszönöm Márki Zsuzsanna, Tiborfi Mónika és Molnárné Varró Marika és Farkas Enikő hitoktatói munkáját. Nagy öröm, hogy Márki Zsuzsanna hosszú betegség után ismét körünkben lehet.

Hitoktatók munkaközösségének örömteli áldása, hogy bővülő lelki közösséggé vált, mert mindazok tagjai akik a gyerekekkel szívesen foglalkoznak.

 

 

Presbitérium

A presbiteri közössége lenyomata lett a post-covid időszaknak. Nem találjuk a helyünket. Sajnálatos, hogy a presbitérium nagy része elmaradt a presbiteri gyűlésekről. A jövő kihívása a 2024-es választás megszervezése – jelölőbizottság – jelöltek megszólítása. Nincsen recept ebben a feladatban, és mindenkitől azt a talentumot kell elfogadni, amit örömmel ad az egyháza számára. Sok önkéntes segítő új utakat keres a gyülekezeti szerepvállalásban. Nagy Anna a gyülekezeti munkatársképző tanfolyam résztvevője, és gyülekezetünk online kommunikációját szervezi. Rendszeres támogató segítsége nagyban hozzájárul gyülekezetünk virtuális megjelenéséhez. Fekete Mercédesz pedig újság-szerkesztőként új utakra terelte az Újpesti Evangélikus Híradó megjelenését. Köszönöm a presbiterek és munkatársak támogató szolgálatát.

 

Társadalmi felelősségünk

Önkormányzattal való egyeztetés – szünet után újra találkoztunk

Jelenlétünk láthatósága – tv felvételek – újságcikkek – városi ünnepségeken való részvételünk jelzi, sokan várják üzenetünket ebben a társadalmi közéletben. A 35 éves Közművelődési Kör is gyakran élt azzal a lehetőséggel, hogy alkalmaikat keresztény üzenettel nyissuk meg.

 

Jövőbeli tervek 150 év – felelősség a jövő iránt

Amikor írom ezeket a sorokat minden bizonytalan, hiszen egy háború szomszédságában sok nehézséget lát az ember. A teológiai polémia új válaszokat keres háború és béke témakörében, nyugat és kelet ütköztetésében. Ebben a külső társadalmi feszültségben mindennél fontosabb lesz az evangéliumi hitvallás kegyelme. Fontos lenne gyülekezeti szinten is felmutatni, hogy a hit kegyelme, Isten ajándéka nem fundamentalista törvényeskedés, nem a szabadosság állarcos csapdája, hanem a jézusi áldás lehetősége. Itt és most megszólaló krisztusi erő formál bennünket testvérré, megbékélésben élő egyházzá. Ennek a teológia hitvallásnak a felmutatása formálja közösségi és lelkiségi terveinket.

 

Erős vár a mi Istenünk

 

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom