Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

HIVATALI ÓRA:

KEDD 9.00 - 12.00
CSÜTÖRTÖK 9.00 - 12.00

Ezen kívüli idõpontban is van hivatal, de kérjük, jelentkezzenek be elõre telefonon idõpont-egyeztetés céljából.
Idõpontegyeztetés: 06-20-824-41-38

Lelkész: Solymár Péter

Hivatali teendõk

Keresztelési elõkészítõ

Felnõtteknek
Felnõttek számára is tartunk keresztelési elõkészítõt.
A megbeszélések során a Biblia tanításával és az egyházi hitelvek ismertetésével foglalkozunk. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Az elõkészítõk idõpontjai megbeszélés alapján alakulnak ki.
Gyermekeknek
Gyermekkereszteléseket tartunk templomunkban. A szülõket és a keresztszülõket egy megbeszélésre hívjuk, ahol ismertetjük a szertartás menetét, és a szülõi keresztszülõi felelõsség lelki hátterérõl beszélünk. A bejelentkezés során a szülõk és a keresztszülõk személyes adatait kérjük el (születési idõ, hely, vallása, foglalkozása)

Lelkipásztori beszélgetés

Szeretettel várunk mindenkit pár percre vagy hosszú órákra, ha életének lelki vívódásairól és reményeirõl egy segítõ beszélgetés keretében akar útmutatásra találni. Lehetõség van magángyónásra is, a bûnbánat szentségének gyakorlására.

Esketési elõkészítõ

Az esküvõre készülõ párok jegyesoktatásra jelentkezhetnek. 5 alkalommal tartunk megbeszélést, ahol a házasságra készülõk lelki útmutatást kapnak a szeretet a békesség és a megbocsátás alapgondolatairól. A bejelentkezés során a jegyesek személyes adatait kérjük el (születési idõ, hely, vallása, foglalkozása)
Sokszor fordulnak hozzánk házaspárok azzal a kéréssel, hogy 25-30-40-50-60 éve megkötött házasságukról külön szertartás keretében emlékezzünk meg.

Temetés

Elhunyt testvéreink ravatalánál állunk meg, és hirdetjük a feltámadás üzenetét. A temetésre készülve a hozzátartozókkal külön megbeszélésen egyeztetünk, amelyen a vigasztalás Urához fordulunk segítségért. Kérésre emlékharanggal jelezzük a híradást. 
 

Hitoktatás

Az egyház felelõsséget érez a gyermekek iránt. Ezért tartunk olyan hittanórákat, ahol az iskolai környezettõl függetlenül ismerhetik meg a gyermekek az egyház tanítását, a hit, az élet és az erkölcs alapvetõ keresztyén tantételeit. A gyermekcsoportok alkalmanként szerepelnek az istentiszteleti liturgiában, vagy önállóan ünnepi mûsort tartanak.

Segítünk a szülõknek és a keresztszülõknek is, mert nagyon sok lelki feladatot jelent a gyermek -ek vállalása. Így készítünk fel mindenkit, hogy tudatosan vállalja a szülõi- keresztszülõi hivatást. A keresztség során nem egyszerûen névadót ünneplünk, hanem azt a felelõsséget - örömhírt - hirdetjük meg, hogy Jézus keresztáldozata által a keresztségben elválaszthatatlanul Istené leszünk. Ez a részesedés szólít fel bennünket a lelki nevelés nélkülözhetetlenségére.

A gyermekek ezt a bizonyosságot vallják meg késõbb saját szavaikkal a konfirmáció alkalmával. Személyes tanúságtételt tesznek, ahol a hit isteni ajándékának megtapasztalása kerül elõtérbe. Ez a hit teremt egyedül kapcsolatot Istennel, és teremt minket képessé a szeretet továbbadására a világban.
 

Társadalmi szerepvállalás

A gyülekezet benne él a társadalomban, és a maga eszközeivel szolgálni akarja. Kulturális feladatokat vállal, egyházzenei alkalmakat rendez, nevel és tanít. Gyülekezeti kirándulásokat, közösségi összejöveteleket szervez, hogy így ismerjük meg jobban egymás életét. Gondoskodik a rászorulókról, betegek látogat és válalja a személyes lelkigondozás útmutató pásztorlását. Mindezek azt a célt szolgálják, hogy minden területen, és minden alkalommal Isten jelenvalóságáról tegyen a gyülekezet minden tagja bizonyságot.

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap 10 óra
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Újpesti Evangélikus Templom