Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

Kedves Hittestvérek!

Az evangélikus útmutató 2009-es vezérigéjével kívánok mindenkinek Istentõl megáldott boldog új esztendõt:

Lukács evangéliumának 14. fejezetében található a Gazdag ifjú történetérõl szóló rész, ebben a szakaszban mondja Jézus ezt a bíztató gondolatot:
"Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges"

Lukács 14, 18-28.
"Akkor egy elõkelõ ember megkérdezte tõle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 19Jézus ezt válaszolta neki: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. 20A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat!" 21Õ pedig így szólt: "Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva." 22Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: "Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem." 23Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. 24Jézus ezt látva, így szólt: "Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. 25Könnyebb a tevének a tû fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni." 26Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: "Akkor ki üdvözülhet?" 27Õ így felelt: "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. "

Az evangélikus egyház hivatalos éneke 2009-ben Luther Márton éneke: "Jer, õrvendjünk, keresztyének":
"Jer, örvendjünk, keresztyének, Jer, énekeljünk vígan! Gyülekezzünk, ifjak,
vének, Az Úr szent hajlékiban,
Ki atyai szeretetbõl Megváltott veszedelmekbõl - Dicsérjük háladással!
2. Az ördögnek foglya voltam, Halálban elveszetten, Így kínozott minduntalan A bûn, melyben születtem;
És mind mélyebbre süllyedtem, Jó nem volt az életemben, A bûn vont hatalmába. 3. A jó cselekedet, erény Nem segített énrajtam, Nem enyhített lelkem sebén, A jót bárhogy akartam.
A kétségek terhe alatt Nékem csak a halál maradt És a pokol borzalma.
4. De végre nagy gyötrelmemet Az örök Úr megszánta, Irgalmára emlékezett: Szívét felém kitárta.
Jó Atyaként fordult hozzám, Egyszülöttét feláldozván, Ki néki legdrágább volt.
5. És õ engedelmeskedett: Eljött a földre értem, Szép, tiszta szûztõl született - Ember lett és testvérem.
Nagy hatalmát elrejtette, Én földi formám fölvette, Hogy a Gonoszt legyõzze.
6. Úgy tégy és csak úgy taníts hát, Mint Jézus, hozzá térve. Hirdesd az Isten országát Az õ dicsõségére,
És jól vigyázz, hogy emberek Meg ne rontsák nagy kincsedet - Ezt bízza rád Megváltód."

Luther Márton 1483-1546.


- Solymár Péter -

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Istentisztelet Káposztásmegyeren:
Minden hónap 1. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája
Minden hónap 3. vasárnapján 9-kor cím: Megyeri Klubban! Megyeri u. 207/D