Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Adó 1%-a

Facebook

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

2007. November 11-én 16-kor
a Gyülekezeti teremben. Lebstück M. u. 36.

Dr. Korányi András egyháztörténész tart elõadást Szent Erzsébet evangélikus szemmel.
Az elõadáshoz kapcsolódva szeretetvendégségre várunk mindenkit.
A történelmi teológiai elõadást kulturális közjátékok színesítik.

November 1.-én Halottak Napján, nyitott templommal várjuk az emlékezõket, imádságban járókat.
Délután 2-tõl 5-ig nyitva lesz a templom, ahol gyertya gyújtásra, imádságra lesz lehetõség.

Ifjúsági istentisztelet: Új Találkozás Október 28, December 16. 18 óra


Városvédõ Egyesület Október 23-i Ökumenikus Imaáhitata:
Október 20án (szombaton) 16. óra


November 7,14,21,28, Szerda 16óra Baross u. Kórház C épület 1.em. Evangélikus Kórházistentisztelet


Szeretetvendégség November 11. 17 óra. Szent Erzsébet evangélikus szemmel Korányi András elõadása.


Augusztus 26. Igét hírdet: Zászkaliczky Pál

Szeptember 2. Igét hírdet: Zászkaliczky Pál

Szeptember 9. Igét hírdet: Dr. Béres Tamás

Szeptember 16. Igét hírdet: Rozs Nagy Szilvia

Szeptember 23. Igét hírdet: Dr. Szabó Lajos

eplakat.jpg
2006 január 22.-tõl 27-ig újpesti keresztény templomokban este 6-kor ökumenikus imaheti alkalmakat tartunk.

Az evangélikus templomban szombat este 6-kor kezdõdik az imaalkalom.
Minden kedves testvérünknek áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt kívánunk!

Karácsony ünnepe az élet ünnepe. Valami õsi emlékek derengenek az ember szívében, amikor az életfát jelképezõ karácsonyfát felállítja, felékesíti. Otthona szívébe helyezi el, hogy az élet titkát keresve a FA eredete valamilyen választ adjon a felmerülõ kérdésekre. A FA méltóságot és meghittséget sugároz az ember szobájába, így ünnepünk is feltöltõdhet békességgel és üdvös illatokkal. A Szentírás azonban nem csupán egy „kellemes” fáról beszél, amely életünk kulináris és közösségi élvezeteit kielégíti, hanem egy olyan vesszõrõl ír, ahol az élet csírája létezéssé formálja emberlétünk dimenzióját. Ez az élõ vesszõ Jézus Krisztus! Az Õ isteni földre érkezése hozta el azt a tanácsot, értelmet és erõt, amelyre az embernek igazán szüksége van. Ebben az idõben tanács, értelem és erõ nélkül élnek nagyon sokan, akik úgy vélik, náluk van az élet lelkének záloga. Fitogtatnak és hivalkodnak zöldellõ koronájukkal, de nem veszik észre, hogy koronájuk emberkéz alkotása, amely porladásra ítéltetett. Karácsony ünnepén keressük az igazi erõt, a valódi tanácsot és az éltetõ értelmet. Ha Krisztus bennünk születik meg a hit által, akkor válhatunk jó, éltetõ fává, amelynek gyümölcse sokakat táplál. Ma mindennél jobban látjuk, hogy a kenyér mellett lelki táplálékra is szükségünk van. A gyermekeknek elfogadásra, a fiataloknak fantáziára, a felnõtteknek értelemre, az idõsebbeknek reménységre. Ezek a lelki gyümölcsök nem potyognak az égbõl mázsaszámra, de nem is egy elrejtett misztikus bölcsesség varázslatai. Ezek a gyümölcsök az ég és föld találkozásából, ember és Isten közösségébõl születnek meg, akár a mi életünkben is. Így lesz a hétköznapból ünnep, a pusztulásból élet, a gyötrelembõl békesség. Ezt a karácsonyi örömhírt kívánom minden kedves testvérünknek.

„Mert közel van a szabadulás az istenfélõkhöz, hogy dicsõsége lakozzék földünkön. Szeretet és hûség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint le a mennybõl. Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését.” 85. zsoltárMinden kedves testvérünknek áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk!

A templom és a parókia felújítása állandó feladatot jelent a gyülekezet számára. Ebben az esztendõben is kis lépésekkel haladtunk a felújítások sorában. A parókia tetõszerkezetén javítási munkákat végeztünk. Két kéményt újra kellett rakatni, a selejtes cserepeket ki kellett cserélni és egy - két korhadt gerendát meg kellett erõsíteni. Bádogos munkákat végeztünk a parókia és a templom tetõszerkezetén egyaránt. Az orgona hangolását karácsony elõtt kezdik meg. Az áldozati vasárnapon közel 500.000 forint adomány gyûlt össze. Ezt az összeget a templom külsõ és belsõ vakolására fordítjuk. Javítási munkáink „tûzoltó” jellegûek, villanyszerelõi, bádogos, kõmûves és tetõfedõ munkálatokra állandóan szükségünk van az épületek leromlott állapota miatt. Köszönjük minden testvérünk támogatását, akik kétkezi, szervezési vagy anyagi hozzájárulásukkal tudtak segíteni a feladatok elvégzésében. Hasonló vállalkozásokra a továbbiakban is szükségünk van, ezért arra kérünk mindenkit, ha tud segítsen, hogy minél szebb legyen templomunk környezete.

Vonj magadhoz
Ismeretlentõl elfutva
    Menekülök hozzád bújva
    Vonj magadhoz
Szívem és értelmem hídján
    Átsétálsz, hogy ott találj rám
    Vonj magadhoz
Képzeletem ajtaján kopogtatsz
    Add, hogy szemem lássa
    Amit magadból megmutatsz
Szemem néz, de nem lát téged
Fülem hall, de nem ért téged
    Vonj magadhoz
Költészeted zavarba ejt
    Feltárja, amit szíved rejt
    Vonj magadhoz
Tégy bölccsé, mint prófétádat
    Adj hitet, hogy mindent lássak
    Vonj magadhoz
Megszentelt és csendes szóval
Halljam meg igéd akkor is, ha sóhaj
    Vonj magadhoz


„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3,16

Ezt az igét arany evangéliumnak is szokták nevezni. Méltán. Ahogy egy atom tükrözi a mindenséget, egy harmatcsepp a kéklõ eget, vagy egy könnycsepp az élet minden szenvedését, úgy tükrözi ez a vers karácsony egész tartalmát: Isten szeretetét. Isten szeretete érthetetlen szeretet. „Úgy szerette a világot….”. Nem arról beszél, hogy Isten szerette az engedelmes Ábrahámot, a kitartó Jóbot, a hûséges Dánielt vagy a Krisztusért szenvedõ Pált, hanem arról, hogy a világot szerette. Hogy egészen meg tudjunk alázkodni ennek a szeretetnek a titka elõtt, mondjuk el így a karácsonyi evangéliumot: Isten szeret engem! Ezt a szeretetet megérteni nem lehet csak elfogadni és imádni!
   Isten szeretete mentõ szeretet. Az a célja, hogy aki hisz a Fiúban, az ne vesszen el, hanem örök életet nyerjen. Meneküljünk Isten szeretetének élõ valóságához, Jézus Krisztushoz!
   Vizsgáljuk meg szívünket: vajon rabul ejtett- e már Istennek ez a csodálatos szeretete?
Keken András

Gyülekezetünk élete újabb színfolttal gazdagodott õsztõl. Újpest és Rákospalota lelkészei gondoltak egy merészet és Új találkozás címmel nekifogtak megvalósítani egy álmot, amely templomainkba hívogatja azokat a keresõket, akik a hagyományos istentiszteleti formának nem találják vonzerejét.

Most, már a második alkalmon túl elmondhatom, hogy munkánkat jóízû siker jutalmazta. Hogy mi alapján fogtunk neki ennek az újításnak? Íme közkinccsé tesszük a receptet, amit mindenkinek szívbõl ajánlok, ha hasonlóan nagy fába készül vágni a fejszéjét.


• Végy minimum két jó humorú, attraktív, csupaszív lelkészt, akik kellõen haladó gondolkodásúak
• Keress lelkes és kreatív segítõket
• Gyûjtsd õket egy csokorba
• Tégy hozzájuk egy csipetnyi sót, egy kanálnyi varázsport a sütibe és a jó forró teába, amivel megkínálod õket a megbeszéléskor, hogy sziporkázni tudjanak az ötletekben
• Elengedhetetlenül szükséges egy olyan zenekar, csinos vokálos lányokkal, akik fiatalos és dinamikus formában dicsõítik Istenünket.
• Ha ezeket jól összekevered, már reménykedhetsz a jó hangulatban.

Egy apró kulisszatitok: az Új találkozás koreográfiáját a jól ismert, és a fiatalok körében különösen népszerû Tamás Mise alapjaira építettük. Aki kedvet kapott és a következõ alkalomra, ami december 17-én 18 órakor az újpesti templomban lesz ellátogat, különleges hangulatban és élményekben lehet része, amikor is az eddig megszokottól kicsit másképp tapasztalhatja meg Isten közelségét. Az istentisztelet igazi különlegessége az interaktív rész, ahol megkereshetjük milyen érdekességeket rejtenek a templom különbözõ sarkai. Gyertyát gyújthatsz, imádságot írhatsz vagy áldást kérhetsz a lelkészektõl. A bûnvalláshoz és az úrvacsorai szakaszhoz alkalmanként más és más dramaturgiai jelenetekkel készülünk, bevonva a konfirmandus korosztályt és az ifjúsági csoport fiataljait. Jólesõ alkalom ez arra, most advent derekán különösen, hogy megpihenjünk egy kicsit, meghallgassuk, mit üzen számunkra Isten, elgondolkodjunk és feltöltõdjünk.


Gyere el Te is! Valaki vár!
GA

Puszta Sándor: Bennünk fénylõ csillag

sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni

gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni

indulj szívünk dzsungeljében
az embert megkeresni

Jóságot még ma
el kéne kezdeni

óh bennünk fénylõ csillag
merj már megszületni.

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Istentisztelet Káposztásmegyeren:
Minden hónap 1. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája
Minden hónap 3. vasárnapján 9-kor cím: Megyeri Klubban! Megyeri u. 207/D