Az igaz ember hitből él" Rm. 1.17"

Üdvözöljük az Újpesti Evangélikus Egyházközség honlapján

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor

Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38

Számlaszámunk: 11704007 - 20183107

 

Perselypénz

Facebook

Adó 1%-a

AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

2006 január 22.-tõl 27-ig újpesti keresztény templomokban este 6-kor ökumenikus imaheti alkalmakat tartunk.

Az evangélikus templomban szombat este 6-kor kezdõdik az imaalkalom.
Minden kedves testvérünknek áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt kívánunk!

Karácsony ünnepe az élet ünnepe. Valami õsi emlékek derengenek az ember szívében, amikor az életfát jelképezõ karácsonyfát felállítja, felékesíti. Otthona szívébe helyezi el, hogy az élet titkát keresve a FA eredete valamilyen választ adjon a felmerülõ kérdésekre. A FA méltóságot és meghittséget sugároz az ember szobájába, így ünnepünk is feltöltõdhet békességgel és üdvös illatokkal. A Szentírás azonban nem csupán egy „kellemes” fáról beszél, amely életünk kulináris és közösségi élvezeteit kielégíti, hanem egy olyan vesszõrõl ír, ahol az élet csírája létezéssé formálja emberlétünk dimenzióját. Ez az élõ vesszõ Jézus Krisztus! Az Õ isteni földre érkezése hozta el azt a tanácsot, értelmet és erõt, amelyre az embernek igazán szüksége van. Ebben az idõben tanács, értelem és erõ nélkül élnek nagyon sokan, akik úgy vélik, náluk van az élet lelkének záloga. Fitogtatnak és hivalkodnak zöldellõ koronájukkal, de nem veszik észre, hogy koronájuk emberkéz alkotása, amely porladásra ítéltetett. Karácsony ünnepén keressük az igazi erõt, a valódi tanácsot és az éltetõ értelmet. Ha Krisztus bennünk születik meg a hit által, akkor válhatunk jó, éltetõ fává, amelynek gyümölcse sokakat táplál. Ma mindennél jobban látjuk, hogy a kenyér mellett lelki táplálékra is szükségünk van. A gyermekeknek elfogadásra, a fiataloknak fantáziára, a felnõtteknek értelemre, az idõsebbeknek reménységre. Ezek a lelki gyümölcsök nem potyognak az égbõl mázsaszámra, de nem is egy elrejtett misztikus bölcsesség varázslatai. Ezek a gyümölcsök az ég és föld találkozásából, ember és Isten közösségébõl születnek meg, akár a mi életünkben is. Így lesz a hétköznapból ünnep, a pusztulásból élet, a gyötrelembõl békesség. Ezt a karácsonyi örömhírt kívánom minden kedves testvérünknek.

„Mert közel van a szabadulás az istenfélõkhöz, hogy dicsõsége lakozzék földünkön. Szeretet és hûség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint le a mennybõl. Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését.” 85. zsoltárMinden kedves testvérünknek áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk!

A templom és a parókia felújítása állandó feladatot jelent a gyülekezet számára. Ebben az esztendõben is kis lépésekkel haladtunk a felújítások sorában. A parókia tetõszerkezetén javítási munkákat végeztünk. Két kéményt újra kellett rakatni, a selejtes cserepeket ki kellett cserélni és egy - két korhadt gerendát meg kellett erõsíteni. Bádogos munkákat végeztünk a parókia és a templom tetõszerkezetén egyaránt. Az orgona hangolását karácsony elõtt kezdik meg. Az áldozati vasárnapon közel 500.000 forint adomány gyûlt össze. Ezt az összeget a templom külsõ és belsõ vakolására fordítjuk. Javítási munkáink „tûzoltó” jellegûek, villanyszerelõi, bádogos, kõmûves és tetõfedõ munkálatokra állandóan szükségünk van az épületek leromlott állapota miatt. Köszönjük minden testvérünk támogatását, akik kétkezi, szervezési vagy anyagi hozzájárulásukkal tudtak segíteni a feladatok elvégzésében. Hasonló vállalkozásokra a továbbiakban is szükségünk van, ezért arra kérünk mindenkit, ha tud segítsen, hogy minél szebb legyen templomunk környezete.

Vonj magadhoz
Ismeretlentõl elfutva
    Menekülök hozzád bújva
    Vonj magadhoz
Szívem és értelmem hídján
    Átsétálsz, hogy ott találj rám
    Vonj magadhoz
Képzeletem ajtaján kopogtatsz
    Add, hogy szemem lássa
    Amit magadból megmutatsz
Szemem néz, de nem lát téged
Fülem hall, de nem ért téged
    Vonj magadhoz
Költészeted zavarba ejt
    Feltárja, amit szíved rejt
    Vonj magadhoz
Tégy bölccsé, mint prófétádat
    Adj hitet, hogy mindent lássak
    Vonj magadhoz
Megszentelt és csendes szóval
Halljam meg igéd akkor is, ha sóhaj
    Vonj magadhoz


„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3,16

Ezt az igét arany evangéliumnak is szokták nevezni. Méltán. Ahogy egy atom tükrözi a mindenséget, egy harmatcsepp a kéklõ eget, vagy egy könnycsepp az élet minden szenvedését, úgy tükrözi ez a vers karácsony egész tartalmát: Isten szeretetét. Isten szeretete érthetetlen szeretet. „Úgy szerette a világot….”. Nem arról beszél, hogy Isten szerette az engedelmes Ábrahámot, a kitartó Jóbot, a hûséges Dánielt vagy a Krisztusért szenvedõ Pált, hanem arról, hogy a világot szerette. Hogy egészen meg tudjunk alázkodni ennek a szeretetnek a titka elõtt, mondjuk el így a karácsonyi evangéliumot: Isten szeret engem! Ezt a szeretetet megérteni nem lehet csak elfogadni és imádni!
   Isten szeretete mentõ szeretet. Az a célja, hogy aki hisz a Fiúban, az ne vesszen el, hanem örök életet nyerjen. Meneküljünk Isten szeretetének élõ valóságához, Jézus Krisztushoz!
   Vizsgáljuk meg szívünket: vajon rabul ejtett- e már Istennek ez a csodálatos szeretete?
Keken András

Gyülekezetünk élete újabb színfolttal gazdagodott õsztõl. Újpest és Rákospalota lelkészei gondoltak egy merészet és Új találkozás címmel nekifogtak megvalósítani egy álmot, amely templomainkba hívogatja azokat a keresõket, akik a hagyományos istentiszteleti formának nem találják vonzerejét.

Most, már a második alkalmon túl elmondhatom, hogy munkánkat jóízû siker jutalmazta. Hogy mi alapján fogtunk neki ennek az újításnak? Íme közkinccsé tesszük a receptet, amit mindenkinek szívbõl ajánlok, ha hasonlóan nagy fába készül vágni a fejszéjét.


• Végy minimum két jó humorú, attraktív, csupaszív lelkészt, akik kellõen haladó gondolkodásúak
• Keress lelkes és kreatív segítõket
• Gyûjtsd õket egy csokorba
• Tégy hozzájuk egy csipetnyi sót, egy kanálnyi varázsport a sütibe és a jó forró teába, amivel megkínálod õket a megbeszéléskor, hogy sziporkázni tudjanak az ötletekben
• Elengedhetetlenül szükséges egy olyan zenekar, csinos vokálos lányokkal, akik fiatalos és dinamikus formában dicsõítik Istenünket.
• Ha ezeket jól összekevered, már reménykedhetsz a jó hangulatban.

Egy apró kulisszatitok: az Új találkozás koreográfiáját a jól ismert, és a fiatalok körében különösen népszerû Tamás Mise alapjaira építettük. Aki kedvet kapott és a következõ alkalomra, ami december 17-én 18 órakor az újpesti templomban lesz ellátogat, különleges hangulatban és élményekben lehet része, amikor is az eddig megszokottól kicsit másképp tapasztalhatja meg Isten közelségét. Az istentisztelet igazi különlegessége az interaktív rész, ahol megkereshetjük milyen érdekességeket rejtenek a templom különbözõ sarkai. Gyertyát gyújthatsz, imádságot írhatsz vagy áldást kérhetsz a lelkészektõl. A bûnvalláshoz és az úrvacsorai szakaszhoz alkalmanként más és más dramaturgiai jelenetekkel készülünk, bevonva a konfirmandus korosztályt és az ifjúsági csoport fiataljait. Jólesõ alkalom ez arra, most advent derekán különösen, hogy megpihenjünk egy kicsit, meghallgassuk, mit üzen számunkra Isten, elgondolkodjunk és feltöltõdjünk.


Gyere el Te is! Valaki vár!
GA

Puszta Sándor: Bennünk fénylõ csillag

sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni

gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni

indulj szívünk dzsungeljében
az embert megkeresni

Jóságot még ma
el kéne kezdeni

óh bennünk fénylõ csillag
merj már megszületni.
December 26-án 10 órától a Magyar Rádió Kossuth adója élõ egyenes adásban közvetíti az Újpesti Evangélikus Egyházközség istentiszteletét. Szeretettel hívjuk testvéreinket, kérjük, hogy a templomba érkezzenek meg 10 óra elõtt tíz perccel. Jelenlétükkel, énekükkel, imádságukkal emeljék az élõ adás színvonalát.
December 17. 10 óra Ádvent 3. vasárnapja Gyermekek karácsonya
December 17. 18 óra Ifjúsági istentisztelet Fiatalok karácsonya
December 24. 10 óra Ádvent 4. vasárnapja
December 24-én délután 16 óra Szenteste Liturgiája
December 25-én, 26-án délelõtt 10 óra Ünnepi Istentisztelet
December 26-án a 10 óra kezdõdõ istentiszteletet a Kossuth Rádió élõ egyenes adásban közvetíti
December 31-én este 18 óra Hálaadó istentisztelet
Január 1-én délelõtt 10 óra Úrvacsorai istentisztelet

újpesti evangélikus egyházközség körlevele 2006. december

 

„Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem,

a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.” Mt 7,17

Vesszõszál hajt ki Isai törzsökérõl,

hajtás sarjad gyökereirõl.

Az ÚR lelke nyugszik rajta,

a bölcsesség és értelem lelke,

a tanács és erõ lelke, az ÚR ismeretének

és félelmének lelke.” Ézs 11,1

 

 

Karácsony a jó fa ünnepe!

A hírlevél teljes anyaga letölthetõ -KLIKK-
Az Újpesti Evangélikus Templom gyülekezeti teremében 2006. november 12-én,
vasárnap, 17.00 -kor

szeretetvendégség keretében

Dr. Harmati Béla püspök
és Polgár Rózsa iparmûvész
Teológiai és mûvészeti ars poeticám címmel elõadást tartanak.


Szeretetettel várunk mindenkit
Az Újpesti Evangélikus Templomban 2006. október 22-én az igehírdetés szolgálatát Kodácsy Tamás a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze végzi. Istentisztelet után pedig a forradalom napjairól emlékeznek a gyülekezet tagjai kötetlen fórumbeszélgetésben a közösségi teremben. Szeretetettel várunk mindenkit.

Újpesti Evangélikus Egyházközség

Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
E-mail: ujpestipap@gmail.com
Mobil: 06-20-824-4138
Lelkész: Solymár Péter
Felügyelő: Haba Gábor
Számlaszámunk: 11704007-20183107

 

Istentisztelet Újpesten: Minden vasárnap de. 10-kor
Cím: Budapest 1043, Lebstück Mária u. 36-38
Istentisztelet Káposztásmegyeren:
Minden hónap 1. vasárnap reggel 9 óra
Cím: Tóth Aladár u. 2-4, Szentháromság Templom kápolnája
Minden hónap 3. vasárnapján 9-kor cím: Megyeri Klubban! Megyeri u. 207/D